Hệ thống chính trị của Vương Quốc Ma Rốc

13/02/2018 3844

 

 

Vương quốc Ma-rốc là một nhà nước quân chủ lập hiến, được khẳng định lần đầu tiên trong hiến pháp năm 1962. Hiến pháp mới năm 2011 tiếp tục khẳng định điều khoản này.

Yếu tố then chốt của bản hiến pháp mới là khẳng định, ngay lập tức và rõ ràng, các nguyên tắc điều chỉnh của hệ thống chính trị Maroc trong cấu hình mới: "Ma-rốc là chế độ quân chủ theo hiến pháp, dân chủ, nghị viện và xã hội. Hệ thống hiến pháp của vương quốc dựa trên sự tách biệt, cân bằng và hợp tác của quyền hạn, cũng như quyền công dân và dân chủ có sự tham gia và các nguyên tắc quản trị tốt và mối tương quan giữa trách nhiệm và trách nhiệm giải trình "(khoản 1).

Quốc vương là người có thẩm quyền cao nhất vương quốc, là Tư lệnh của các tín hữu (Amir Al Mouminine) và là chỉ huy cao nhất của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Ma-rốc. Nhà vua có nhiều thẩm quyền và quyền hạn như lựa chọn thủ tướng từ đảng thắng cử, bãi nhiệm các bộ và chấm dứt quốc hội và chính phủ, nếu cần. Quốc Vương cũng là người đứng đầu Hội đồng Tối cao về Tư pháp.

Quốc hội Ma-rốc là cơ quan lập pháp lưỡng viện bao gồm Thượng Viện và Hạ Viện. Hạ viện được thành lập với 395 thành viên, được bầu trực tiếp trong nhiệm kỳ 5 năm, trong khi Thượng Viện có không ít hơn 90 thành viên và không quá 120 thành viên. Họ được bầu một cách gián tiếp với nhiệm kỳ 6 năm. Quốc hội bao gồm các nhóm theo lãnh thổ, hội đồng thành phố, các phòng ban và các đại diện được bầu.